Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti VYROBENE s. r. o.,

so sídlom Buzinská 19/30, 040 15 Košice – mestská časť Šaca, IČO: 51 636 280,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43628/V

 

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.     Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru, ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.vyrobene.store (ďalej len ako „webová stránka“). VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany a kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť ešte pred objednaním tovaru.

2.     Použitím webovej stránky internetového obchodu predávajúceho a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.

3.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto VOP.

4.     Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

5.     Predávajúcim je obchodná spoločnosť

VYROBENE s. r. o.

so sídlom Buzinská 19/30, 040 15 Košice – mestská časť Šaca,

IČO: 51 636 280,

DIČ: 2120738290,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43628/V,

e-mail: info@vyrobene.store.

6.     Kupujúcim je:

·         každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku z ponuky na www.vyrobene.store,

·         každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci vyhotovil výrobok, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto výrobku.

7.     Tovarom / Výrobkom je nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku kupujúcemu alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju kupujúci použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne.

8.     Darčekovou poukážkou je poukaz na úhradu platby predávajúcemu v hodnote špecifikovanej na poukážke.

 

Čl. II.

OBJEDNÁVKA

1.     Kupujúci môže objednávať  tovar  prostredníctvom:

1.1. nákupného košíka na www.vyrobene.store,

1.2. e-mailom na info@vyrobene.store,

1.3. písomnou objednávkou zaslanou na adresu sídla predávajúceho a to Buzinská 19/30, 040 15 Košice – mestská časť Šaca.

2.     Objednávka vykonaná spôsobom podľa ods. 1 tohto článku sa považuje za záväznú a je chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

3.     Súčasťou objednávky je prehlásenie kupujúceho, že bol oboznámený so skutočnosťou, že po zaslaní objednávky je povinný zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4.     Všetky údaje, ktoré kupujúci uvedie do objednávkového formulára, sú ďalej spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a budú použité len na vymedzený účel a v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.     Aktuálne informácie o stave objednávky sa kupujúci dozvie pri každej zmene stavu objednávky, o čom bude kupujúcemu zaslaný predávajúcim informačný e-mail.

6.     Zrušenie objednávky:

6.1. zo strany kupujúceho:

·         kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

Objednávku je kupujúci oprávnený zrušiť na základe písomnej žiadosti, zaslanej na e-mailovú adresu: info@vyrobene.store a to maximálne do dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť, len so súhlasom predávajúceho

6.2. zo strany predávajúceho:

·         predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (kupujúci uviedol chybné údaje, nie je možné nadviazať s ním kontakt, nereaguje na e-maily, nemá dostupný telefón a podobne),

·         predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúcemu, ktorý sa v minulosti dopustil konania, ktorým predávajúcemu spôsobil škodu,

·         predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku kupujúceho, ktorému boli zaslané podklady k úhrade objednávky bankovým prevodom, avšak kupujúci neuhradil objednaný tovar ani do 14 dní od potvrdenia objednávky,

·         predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku aj v prípade, že požadovaný tovar nie je možné dodať z technických príčin, z dôvodu jeho nedostupnosti alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena a podmienky pre dodanie tovaru na strane dodávateľov a tieto podmienky sú pre predávajúceho nevýhodné. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, vráti ju kupujúcemu predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14-tich dní na bankový účet kupujúceho.

 

Čl. III.

UZATVORENIE KUPNEJ ZMLUVY

1.     K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, dochádza na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

2.     Predávajúci záväzne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky pomocou technických prostriedkov - zmenou stavu objednávky v softvérovom prostredí internetového obchodu a kupujúci je o záväznom potvrdení objednávky informovaný e-mailovou správou, prípadne telefonicky po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania.

3.     Automaticky generované oznámenie o prijatí on-line objednávky sa nepokladá za záväzné.

4.     Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu splnenia náležitostí dohodnutých v kúpnej zmluve.

 

Čl. IV.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.     Predajnou cenou konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní za objednaný tovar.

2.     Predávajúci nie je platcom DPH.

3.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. To sa netýka objednávok, ktoré už boli predávajúcim potvrdené.

4.     Kupujúci je oprávnený zaplatiť cenu za tovar:

4.1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, pričom v tomto prípade bude objednávka kupujúceho akceptovaná predávajúcim až po pripísaní ceny za tovar v prospech účtu predávajúceho,

4.2. v hotovosti na dobierku, pričom kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar pri jeho doručení doručovacej spoločnosti.

5.     Platbu kúpnej ceny v hotovosti na dobierku je oprávnený vykonať kupujúci iba na území Slovenskej republiky.

6.     Kupujúci, ktorý žiada doručenie tovaru mimo Slovenskej republiky je povinný zaplatiť kúpnu cenu za tovar iba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, postupom podľa bodu 4.1. ods. 4 tohto článku.  

7.     Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o kúpe tovaru (faktúru), v ktorom bude uvedené:

·         obchodné meno a sídlo predávajúceho,

·         dátum predaja,

·         názov a množstvo tovaru,

·         cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil a

·         pri predaji tovaru s následnou dodávkou aj miesto určenia, dátum a čas dodávky.

 

Čl. V.

DODACIE PODMIENKY

1.     Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v čo najkratšom termíne. Dodacia lehota je spravidla od 1-7 pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, v prípade platby kúpnej ceny bezhotovostným prevodom podľa bodu 4.1. ods. 4 čl. IV. týchto VOP, a závisí od dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota (po dohode s kupujúcim) aj dlhšia.

2.     Zaslaný tovar je vlastníctvom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim.

3.     Miesto dodania tovaru je určené v objednávke kupujúceho.

4.     Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad - faktúru. Po dohode s kupujúcim je možné zaslať faktúru aj elektronickou poštou.

5.     Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu.

6.     Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)    tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.     Pri preberaní doručenej zásielky tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný odmietnuť prevzatie zásielky, spísať s doručovateľskou spoločnosťou "zápis o škode na zásielke" a ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické poškodenie tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

8.     Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru v neporušenom obale zásielky, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú vzhľadom na reklamačné podmienky prepravcu akceptované. V prípade, že kupujúci po rozbalení zásielky zistí, že tovar je poškodený, nie je oprávnený s takto poškodeným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať a to až do vyriešenia reklamácie.

 

Čl. VI.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

1.     Predávajúci bude zasielať tovar prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti: Kuriér DPD, Slovenská pošta alebo služba Zásielkovňa, pričom v čase vyhotovenia týchto VOP sú ceny za prepravu zásielok nasledovné:

 

Platba prevodom na účet

Ptatba na dobierku

Kurier DPD

do 5 kg

5,00 €

5,00 €

Slovenská pošta „balík na adresu“

do 5 kg

4,50 €

4,50 €

Slovenská pošta „balík na poštu“ alebo "BalíkoBOX"

do 5 kg

3,50 €

3,50 €

Služba zásielkovňa

do 5 kg

2,50 €

2,50 €

 

nad 20 kg

o poštovnom budeme informovať

2.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny poštovné a balného bez predchádzajúceho upozornenia a to v závislosti od zmeny cien poštovného a balného dodávateľskej spoločnosti. To sa netýka objednávok, ktoré už boli predávajúcim potvrdené.

 

Čl. VII.

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.     Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

3.     Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4.     Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim alebo dňom, ktorý je uvedený na faktúre ako dátum dodania tovaru. 

5.     Záruka sa nevzťahuje na:

·         bežné opotrebovanie tovaru, vzniknuté jeho obvyklým používaním,

·         nadmerné mechanické opotrebenie, alebo mechanické poškodenie tovaru,

·         poškodenie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho používania tovaru, alebo v dôsledku používania tovaru v nevhodných podmienkach (nevhodná teplota, prašnosť, vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy prostredia a podobne),

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru,

·         poškodenie tovaru pri preprave,

·         poškodenie tovaru, ku ktorému došlo pri manipulácii s tovarom neoprávnenou osobou,

·         znečistenie, alebo poškodenie tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

·         poškodenie tovaru pri nesprávnom skladovaní,

·         škody, vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, krádeže a podobne.

6.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

10.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

11.  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Čl. VIII.

REKLAMÁCIA TOVARU

1.     Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

2.     Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť výhradne písomnou formou a to

2.1. poštou na adresu sídla spoločnosti Buzinská 19/30, 040 15 Košice – mestská časť Šaca alebo

2.2. e-mailom na: info@vyrobene.store.

3.     V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného tovaru, presný opis poškodenia alebo závady a pokiaľ je to možné, doloží aj foto-dokumentáciu.

4.     Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar, vrátane daňového dokladu - faktúry.

5.     Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na reklamáciu čistý a mechanicky nepoškodený. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby reklamovaný tovar zasielal ako zásielku bezpečne zabalenú v poistenej obálke, pripadne v škatuli  na adresu sídla predávajúceho.

6.     Reklamovaný tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.

7.     Za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru pri preprave predajca nenesie zodpovednosť.

8.     Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie e-mailovou správou alebo písomne bez zbytočného odkladu po obdŕžaní reklamácie.

9.     Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie (odovzdaním opraveného tovaru alebo výmenou tovaru alebo vrátením kúpnej ceny tovaru alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch predávajúci môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, t. j. od prevzatia tovaru predávajúcim. 

11.  Predávajúci vydá / zašle kupujúcemu písomný alebo emailový doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.  Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13.  Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

14.  Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

15.  Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.

 

Čl. IX.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1.     Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru,

2.     Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou alebo e-mailom, musí byť predávajúcemu doručené a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii kúpnej zmluvy a  tovaru. Kupujúci môže v prípade odstúpenia použiť formulár (dostupný na v našom internetovom obchode), ktorý je Prílohou č. 1 k týmto VOP.

3.     V prípade ak, predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný po prijatí odstúpenia od zmluvy zaslať o tom kupujúcemu potvrdenie e-mailom.

4.     Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.     Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

6.     Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.     Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

8.     Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

9.     Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu kompletný, čistý, nepoužitý a mechanicky nepoškodený. Kupujúci je povinný vrátiť predajcovi aj daňový doklad - faktúru.

10.  Vrátený tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.

11.  Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru pri preprave vrátenej zásielky.

12.  V prípade nedodržania niektorej podmienky na vrátenie tovaru podľa ods. 8, 9, 10, 11 alebo zníženia hodnoty tovaru v dôsledku nesprávneho zaobchádzania má predávajúci právo odmietnuť prevzatie tovaru, prípadne pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar prijatý späť.

13.  V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci ho poučuje, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

14.  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

15.  Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky prijaté platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, prípadne spôsobom aký si zmluvné strany dohodnú.

16.  Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

Čl. X.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

1.     Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a to e-mailom na info@vyrobene.store, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2.     Kupujúci má právo v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS"), ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3.     Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci podať spôsobom, uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

4.     Kupujúci je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5.     Subjekt ARS môže za začatie alternatívneho riešenia sporu požadovať úhradu poplatku, maximálne do výšky 5€ (s DPH).

 

Čl. XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     K poskytovaniu osobných údajov kupujúcim dochádza pri odoslaní objednávky alebo pri registrácii kupujúceho v rámci internetového obchodu a to v rozsahu údajov, uvádzaných v objednávkovom alebo registračnom formulári. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci dobrovoľne predávajúcemu súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a uchovávaniu jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávky, pre účely komunikácie so zákazníkom a vedenie príslušnej evidencie (vedenie účtovníctva, riešenie reklamácií a pod.). Osobné údaje a iné dôverné informácie, poskytnuté predávajúcemu budú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a iba pre poskytnutie konkrétnej služby - vybavenie objednávky. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich ďalším osobám s výnimkou prevádzkovateľa e-shopového systému a spoločností, zabezpečujúcich prepravu a doručenie zásielok.

2.     Predávajúci bude poskytnuté osobné údaje využívať len pre svoju potrebu a v súlade so zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3.     Predávajúci sa zaväzuje, že po zaslaní písomnej žiadosti kupujúceho o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde k vymazaniu údajov z databázy a zrušeniu registrácie kupujúceho.

 

Čl. XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach, neupravených týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

2.     Vyplnením a odoslaním objednávky sa má za to, že kupujúci sa vopred oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

3.     Predávajúci a kupujúci plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú ako záväznú pre obe zmluvné strany.

4.     Tieto VOP sú platné od 06.08.2021 do odvolania alebo do ich nahradenia novými obchodnými podmienkami. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke www.vyrobene.store.