PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA A POUČENIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIES

 

Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.     Spracovanie Osobných údajov je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely vybavenia objednávky, registrácie zákazníka, spracovanie účtovných a daňových dokladov, marketingu, komunikácie so zákazníkom, doručenia zásielky a iné aktivity internetového obchodníka.

 

 Čl. II.

VÝKLAD POJMOV

1.     Výklad pojmov:

A.    OSOBNÝMI ÚDAJMI SÚ NAJMÄ:

·         meno, priezvisko, doručovacia / fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail, IP adresa;

·         alebo jedna alebo viaceré charakteristiky alebo znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby.

 

B.    SÚHLASOM DOTKNUTEJ OSOBY SA ROZUMIE:

·         akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,

 

C.    SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SA ROZUMIE:

·         spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

 

D.    ŠIFROVANÍM SA ROZUMIE:

·         transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,

 

E.    INFORMAČNÝM SYSTÉMOM SA ROZUMIE:

·         akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

 

F.    PORUŠENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SA ROZUMIE:

·         porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

 

G.    DOTKNUTOU OSOBOU SA ROZUMIE:

·         každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

 

H.    PREVÁDZKOVATEĽOM  SA ROZUMIE:

·         každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajovspracúva osobné údaje vo vlastnom mene,

 

I.      SPROSTREDKOVATEĽOM SA ROZUMIE:

·         každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

 

J.     PRÍJEMCOM SA ROZUMIE:

·         každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou,

 

K.    TREŤOU STRANOU SA ROZUMIE:

·         každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

 

L.     ZODPOVEDNOU OSOBOU SA ROZUMIE:

·         osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa tohto zákona,

 

M.   PODNIKOM SA ROZUMIE:

·         fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba vykonávajúca hospodársku činnosť bez ohľadu na jej právnu formu vrátane združení fyzických osôb alebo združení právnických osôb, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

 

Čl. III.

PREVÁDZKOVATEĽ

1.     Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť VYROBENE s. r. o.,so sídlom Buzinská 19/30, Košice – mestská časť Šaca, IČO: 51 636 280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43628/V, e-mail info@vyrobene.store.

2.     Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku www.vyrobene.store.

 

Čl. IV.

ZÁKONNÝ ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby udeleného podľa § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „Zákon“) a v súlade s s článkom 6 ods. 1 písm. a) a článkom 7 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej v texte len „Nariadenie“).

 

Čl. V.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

1.     Prevádzkovateľ uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies:

a.     Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného elektronického zariadenia, ktoré používate na prehliadanie webovej domény.

 

Súbory cookies umožňujú webovej doméne prevádzkovateľa nielen rozpoznať zariadenie užívateľa, ale súčasne užívateľovi umožňujú prístup k funkciám na stránke.

 

Súbory cookies rozdeľujeme na dva základné typy, a to:

 

Trvalé súbory cookies – tieto súbory cookies zostávajú v zariadení užívateľa počas doby uvedenej v súbore cookies. Aktivujú sa vždy, keď užívateľ navštívi webovú doménu, ktorá daný súbor cookies vytvorila.

 

Relačné súbory cookies – tieto súbory umožňujú prevádzkovateľovi webovej domény prepojiť aktivity užívateľa, keď užívateľ otvorí okno prehľadávača a skončí pri zatvorení okna prehľadávača. Relačné súbory cookies sa vytvárajú dočasne. Po zatvorení prehľadávača sa všetky relačné súbory cookies vymažú.

 

2.     Vysvetlenie súborov cookies.

a.     Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

3.     Poučenie o využití súborov cookies.

a.     Internetová doména prevádzkovateľa používa súbory cookies, aby sme uchovali:

b.     skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať);

c.     skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory cookies na tejto webovej lokalite.

d.     Marketing a remarketing

 

Rovnako niektoré podstránky, ktoré sú súčasťou stránok Prevádzkovateľa, používajú súbory cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, kto je odkazovateľom zdroja našej internetovej domény a akou formou ste sa na našu internetovú doménu dostali.

Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.

 

Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. Niektoré z našich stránok alebo podlokalít môžu používať dodatočné alebo odlišné súbory cookie než uvedené v predchádzajúcom texte. V takomto prípade budú na predmetnej stránke v osobitnom oznámení o súboroch cookies poskytnuté podrobné údaje o ich použití.

 

4.     Ako kontrolovať súbory cookies

a.     Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

 

 

Čl. VI.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania príslušnej zmluvnej dokumentácie, objednávky, daňových dokladov a ďalších podkladov súvisiacich s uzatvorenou kúpnou zmluvou.

2.     Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

3.     Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

4.     Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

5.     Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

 

Čl. VII.

ROZSAH POVOLENÝCH ČINNOSTÍ

1.     Prevádzkovateľ je oprávnený na základe súhlasu dotknutej osoby jej osobné údaje spracovávať informačným systémom prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ je oprávnený predovšetkým osobné údaje dotknutej osoby:

a)    získavať;

b)    zaznamenávať;

c)     usporadúvať;

d)    zhromažďovať;

e)    uchovávať;

f)      využívať na Účel spracúvania;

g)    prehliadať;

h)    vyhľadávať;

i)      kombinovať;

j)      opravovať;

k)     aktualizovať;

l)      poskytovať prenosom alebo iným spôsobom za podmienok uvedených zákone.

2.     Prevádzkovateľ sa dostáva do kontaktu s osobnými údajmi dotknutej osoby najmä pri:

a)    vybavovaní objednávok,

b)    registrácii zákazníka ako dotknutej osoby na www.woodhub.sk,

c)     spracovaní daňových dokladov,

d)    zaúčtovaní daňových dokladov do účtovníctva prevádzkovateľa,

e)    e-mailovej komunikácii so zákazníkom ako dotknutou osobou,

f)      poskytnutí osobných údajov dopravcovi (doručovaním zásielok zákazníkovi ako dotknutej osobe),

g)    marketingových účeloch (obchodné oznámenia a iné marketingové aktivity), napríklad cielenie reklamy prostredníctvom Facebook Ads, Google Ads a iné.

h)    aktivitách súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľa na sociálnych sieťach napríklad: Facebook, Instagram, Twitter a iné. V prípade udelenia súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi s marketingovými a obdobnými reklamnými aktivitami.

3.     Prevádzkovateľ je oprávnený využívať automatizované aj neautomatizované prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

 

Čl. VIII.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     Doba uchovania osobných údajov je počas trvania zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a z neho vyplývajúcich následkov.

2.     Doba uchovania osobných údajov na v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov (najmä z oblasti účtovnej, daňovej a archivačnej, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.) je nasledovná: 

·         daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy;

·         za účelom splnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 431/2002 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.

3.     Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

 

Čl. IX.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

1.     Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je, v závislosti od konkrétnych spracúvaných osobných údajov a účelu ich spracúvania súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov.

2.     Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

3.     Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 100 Zákona.

 

Čl. X.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.     Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú alebo minimálne môžu byť:

a.     štatutárne orgány alebo ich členovia Prevádzkovateľa

b.     osoby vykonávajúce pracovnú činnosť v zamestnaneckom, alebo obdobnom pomere pre Prevádzkovateľa.

c.     obchodní zástupcovia prevádzkovateľa a ďalšie osoby spolupracujúce s Prevádzkovateľom pri plnení úloh Prevádzkovateľa. Na účely tohto dokumentu sa za zamestnancov Prevádzkovateľa budú považovať všetky fyzické osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa závislú prácu na základe pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

d.     Príjemcom osobných údajov Dotknutej osoby budú tiež spolupracovníci prevádzkovateľa, jeho obchodní partneri, dodávatelia a zmluvní partneri, a to najmä: účtovná spoločnosť, spoločnosť zabezpečujúca služby súvisiace s tvorbou a údržbou softwéru, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi právne služby, spoločnosť poskytujúca prevádzkovateľovi poradenstvo, spoločnosti zabezpečujúce prepravu a dodanie produktov kupujúcim a tretím osobám, marketingové spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a ďalšie platobné metódy.

e.     Príjemcom osobných údajov budú tiež súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a ďalšie štátne orgány, v prípade ak tak ustanoví zákon. Pričom osobné údaje budú Prevádzkovateľom poskytnuté daným úradom a štátnym inštitúciám na základe a v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky

 

 

Čl. XI.

SPROSTREDKOVATEĽ

1.     Sprostredkovateľom, ktorý bude oprávnený spracúvať osobné údaje ja najmä externá účtovnícka spoločnosť a dopravné spoločnosti.

 

Čl. XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú platné od 06.08.2021 do odvolania alebo do ich nahradenia novými obchodnými podmienkami. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto podmienok je splnená umiestnením na webovej stránke www.vyrobene.store.