Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti VYROBENE s. r. o.,

so sídlom Buzinská 19/30, Košice – mestská časť Šaca, IČO: 51 636 280,

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43628/V


 


Čl. I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.     Obchodná spoločnosť VYROBENE s. r. o., so sídlom Buzinská 19/30, Košice – mestská časť Šaca, IČO: 51 636 280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43628/V  (ďalej len „VYROBENE“) vydáva v súlade ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tento Reklamačný poriadok.

2.     Účelom Reklamačného poriadku je informovať kupujúceho ako spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len „reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o spôsobe vybavenia reklamácie.

 

Čl. II.

VÝKLAD POJMOV

1.     Pre účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie:

·         Predávajúci – obchodná spoločnosť VYROBENE s. r. o., so sídlom Buzinská 19/30, Košice – mestská časť Šaca, IČO: 51 636 280, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 43628/V.

·         Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila tovar od VYROBENE a má právo uplatňovať si voči VYROBENE nároky súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady tovaru.

·         Výrobkom / Tovarom – hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie a bola zakúpená od spoločnosti VYROBENE.

·         Webovou stránkou - www.vyrobene.store,

·         Sídlom – adresa, ktorá je ako sídlo VYROBENE zapísaná v Obchodnom registri.

·         E-mailom – e-mail predávajúceho: info@vyrobene.store

·         Miestom na uplatnenie reklamácie – sídlo VYROBENE, kde je kupujúci oprávnený uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady tovaru alebo v prípade použitia elektronickej pošty email predávajúceho: info@vyrobene.store.

·         Reklamáciou - uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

·         Vybavením reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

 

Čl. III.

ZVEREJNENIE REKLAMAČNÉHO PORIADKU

1.     V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona je predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu ako spotrebiteľovi.

2.     Za účelom splnenia dikcie citovaného zákonného ustanovenia je tento Reklamačný poriadok:

·         viditeľne umiestnený v sídle predávajúceho,

·         zverejnený na webovej stránke predávajúceho www.vyrobene.store.

 

Čl. IV.

PREDMET REKLAMAČNÁHO PORIADKU

1.     Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

2.     Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho ako spotrebiteľa tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“). Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

3.     Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovarov zo strany predávajúceho pre kupujúcich, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa v zmysle platných právnych predpisov.

 

Čl. V

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1.     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.     Kupujúci je povinný si tovar pred prevzatím prezrieť, pričom predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo tovaru alebo mechanické poškodenie tovaru zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

3.     Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

4.     Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

5.     Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim alebo dňom, ktorý je uvedený na faktúre ako dátum dodania tovaru. 

6.     Záruka sa nevzťahuje na:

·         bežné opotrebovanie tovaru, vzniknuté jeho obvyklým používaním,

·         nadmerné mechanické opotrebenie, alebo mechanické poškodenie tovaru,

·         poškodenie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho používania tovaru, alebo v dôsledku používania tovaru v nevhodných podmienkach (nevhodná teplota, prašnosť, vlhkosť, chemické a mechanické vplyvy prostredia a podobne),

·         vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru,

·         poškodenie tovaru pri preprave,

·         poškodenie tovaru, ku ktorému došlo pri manipulácii s tovarom neoprávnenou osobou,

·         znečistenie, alebo poškodenie tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,

·         poškodenie tovaru pri nesprávnom skladovaní,

·         škody, vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, krádeže a podobne.

7.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

9.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

10.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

11.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

12.  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Čl. VI.

UPLATNENIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY TOVARU (REKLAMÁCIA)

1.     Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.

2.     Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť výhradne písomnou formou a to

2.1.  poštou na adresu sídla spoločnosti Buzinská 19/30, 040 15 Košice – mestská časť Šaca alebo

2.2.  e-mailom na: info@vyrobene.store

3.     V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného tovaru, presný opis poškodenia alebo závady a pokiaľ je to možné, doloží aj foto-dokumentáciu.

4.     Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný tovar, vrátane daňového dokladu - faktúry.

5.     Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na reklamáciu čistý a mechanicky nepoškodený. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby reklamovaný tovar zasielal ako zásielku bezpečne zabalenú v poistenej obálke, pripadne v škatuli  na adresu sídla predávajúceho.

6.     Reklamovaný tovar nesmie byť predávajúcemu zaslaný na dobierku. Zásielky, ktoré budú zaslané na dobierku, je predávajúci oprávnený neprevziať.

7.     Za prípadnú stratu, alebo poškodenie tovaru pri preprave predajca nenesie zodpovednosť.

8.     Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie e-mailovou správou alebo písomne bez zbytočného odkladu po obdŕžaní reklamácie.

 

Čl. VII.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

1.     Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie (odovzdaním opraveného tovaru alebo výmenou tovaru alebo vrátením kúpnej ceny tovaru alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2.     Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch predávajúci môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, t. j. od prevzatia tovaru predávajúcim. 

3.     Predávajúci vydá / zašle kupujúcemu písomný alebo emailový doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.     Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.     Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

6.     Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.     Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.

 

Čl. VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.     Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 06.08.2021.

2.     Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania.

 

V Košiciach dňa 06.08.2021